Our Team

Learner Support

2
Dr Vijayender Nalla
5
Kanchan Hatwar
3
Preety Verma
4
Prabhu Shankar Lakshmanan

Trainers and Experts

8
Divesh Bhadani
9
Nishant Sharma
1
Chaitra Bharath
6
Shubham Chandra
7
Avnindra Shrivastavva
11
Shanmukh Sagar
1
Atanu Chaudhuri
2
Sundar Rajan

Ready to Start?